Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van mijn producten en/of diensten ga je automatisch akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

 1. Onderbewustzijnscoach Vicky is een eenmanszaak van Vicky Heijns en is gevestigd te Ottersum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66732158 en wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Vicky Heijns.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Vicky Heijns werkzaamheden voor een klant verricht en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van Vicky Heijns aanvaardt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Vicky Heijns en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Vicky Heijns in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 3. Vicky Heijns is bevoegd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van gewijzigde algemene voorwaarden zijn deze per onmiddellijk van toepassing op alle nieuwe en lopende overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Vicky Heijns (onderbewustzijnscoach.nl).

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Vicky Heijns voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Vicky Heijns heeft daarbij slechts een inspanningsverplichting en Vicky Heijns is niet aansprakelijk voor het eventueel niet bereiken van een door de klant beoogd resultaat. De klant erkent dat resultaten niet direct zichtbaar kunnen zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de klant.
 2. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen en/of uitvoeren van door Vicky Heijns gegeven adviezen en/of aangereikte kennis of handelingen.
 3. De klant dient zelf indien nodig een medisch specialist/arts te raadplegen. Vicky Heijns verplicht zich de klant door te verwijzen naar een collega-coach of -therapeut of een andere aanbieder in het zorgveld, indien de door de klant aan haar toevertrouwde informatie daartoe aanleiding geeft. Daarbij is het te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant om keuzes te maken met betrekking tot de gekozen hulpverlening.
 4. Voor zover Vicky Heijns voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de klant, is Vicky Heijns uit haar verplichtingen ontslagen bij onjuist verstrekken van deze informatie of gebrek aan medewerking.
 5. Vicky Heijns zal alle door de klant verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen. Op grond van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) is Vicky Heijns verplicht een dossier bij te houden. Op grond van diezelfde wet is Vicky Heijns ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Voor een uitgebreide toelichting op de omgang met persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacy verklaring.
 6. Het bij de uitvoering van de opdracht betrekken of inschakelen van derden door de klant of door Vicky Heijns gebeurt uitsluitend in onderling overleg.
 7. Vicky Heijns behoudt zich het recht voor een klant van deelname of behandeling uit te sluiten.

Artikel 4 Tarieven

 1. De werkzaamheden van Vicky Heijns worden gefactureerd op basis van een vaststaand tarief voor elke dienst of product, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De vaststaande tarieven zijn te vinden op de website van Vicky Heijns (onderbewustzijnscoach.nl). Alle bedragen zijn vrij van BTW.
 2. Vicky Heijns behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Indien op het moment van wijzigen al een overeenkomst bestaat tussen de klant en Vicky Heijns dan geldt het tarief dat vaststond op het moment dat deze overeenkomst gesloten werd.
 3. Indien in samenspraak met de klant van het vaststaande aanbod wordt afgeweken en indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal Vicky Heijns voorafgaand aan de uitvoering de hiermee gepaard gaande kosten ter bevestiging aan de klant voorleggen.
 4. Gedurende de looptijd van een coachingstraject zijn korte adviesvragen per telefoon of e-mail die tussen 2 coach sessies in maximaal 15 min. tijd vragen kostenloos. Voor adviesvragen die langer duren worden kosten in rekening gebracht tegen een uurtarief van €95. Als dit aan de orde is, zal Vicky Heijns de klant hierover vooraf informeren.

Artikel 5 Betaling

 1. Het honorarium van Vicky Heijns en de eventueel door haar aan de klant doorbelaste kosten worden door Vicky Heijns door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de klant in rekening gebracht. Ter keuze van Vicky Heijns kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient de klant dit binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Vicky Heijns kenbaar te maken.
 3. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. In overleg met Vicky Heijns is betaling in termijnen mogelijk.
 4. Is de klant in verzuim of schiet hij/zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn/haar rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 5. Indien betaling van de factuur achterwege blijft, behoudt Vicky Heijns zich het recht voor om haar werkzaamheden op te schorten. Bovendien is Vicky Heijns in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk vooraf overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening is dat de opdracht niet meer uitgevoerd kan worden conform de bevestigde offerte en eventuele later toegevoegde afspraken. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de andere partij bekend te worden gemaakt.
 3. Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid van Vicky Heijns, heeft Vicky Heijns recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
 4. Vicky Heijns mag de overeenkomst voortijdig beëindigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is (overmacht) of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in alle redelijkheid niet van Vicky Heijns gevraagd kan worden. Vicky Heijns houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.
 5. In uitzondering op het gestelde in artikel 6 lid 3 geeft Vicky Heijns op het coachingstraject Meer energie en rust in 2 maanden een niet goed-geld terug-garantie. Om in aanmerking te komen voor restitutie van het betaalde bedrag dient de klant uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de 3e coachingsessie per e-mail aan Vicky Heijns te laten weten van deze regeling gebruik te willen maken. Hierbij dient de klant de argumenten voor dit besluit kenbaar te maken en zo snel mogelijk doch uiterlijk op de dag van de geplande 3e coachingsessie het huiswerkboek aan Vicky Heijns te retourneren. Nadat aan deze voorwaarden is voldaan, wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggeboekt op de rekening van de klant.

Artikel 7 Verhindering

 1. Afspraken voor coachingsessies kunnen tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verzet. Bij het doorgeven van verhindering korter dan 48 uur voor aanvang wordt het sessietarief à €95 aan de klant doorberekend. Dit laatste geldt ook in geval van het niet verschijnen van de klant op een geplande afspraak.
 2. Tijdig verzetten van een geplande coachingsessie is altijd mogelijk en dient telefonisch of per e-mail te gebeuren.
 3. Situaties van overmacht vormen een uitzondering op het gestelde in artikel 7 lid 1. Zaken die de klant of Vicky Heijns redelijkerwijs niet eerder aan de wederpartij kon laten weten dan binnen 48 uur voorafgaand aan de geplande afspraak, zoals ziekte of andere onvoorziene omstandigheden en die resulteren in het verzetten van de geplande afspraak, leiden niet tot een aanpassing in de verplichtingen over en weer.

Artikel 8 Klachtenregeling

 1. Vicky Heijns staat open voor feedback en gaat in geval van ontevredenheid of een klacht bij voorkeur samen met de klant op zoek naar een oplossing.
 2. Indien sprake is van ontevredenheid of een klacht over de geboden dienstverlening dan meldt de klant dit zo snel mogelijk aan Vicky Heijns.
 3. De klant en Vicky Heijns spannen zich beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 4. In het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is Vicky Heijns aangesloten bij het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Indien gewenst kan de klant gratis gebruik maken van een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Hiervoor kan de klant contact opnemen met het GAT via www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/.
 5. Indien bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klant zich wenden tot de GAT-geschillencommissie waarbij Vicky Heijns is aangesloten. Meer informatie op: gatgeschillen.nl.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. Op alle door Vicky Heijns gecreëerde producten rust van rechtswege het auteursrecht. Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen (waaronder ook audio en/of visuele opnames) die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Vicky Heijns voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Vicky Heijns. Verveelvoudiging of openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Vicky Heijns.
 2. In uitzondering op het gestelde in lid 1 van dit artikel geeft Vicky Heijns toestemming voor het delen van door haar geschreven en op haar website gepubliceerde artikelen, op voorwaarde dat dit ongewijzigd gebeurt en dat daarbij een duidelijke en volledige bronvermelding staat inclusief een werkende link naar de oorspronkelijke locatie van de gedeelde tekst. Voor door Vicky Heijns gemaakte visualisaties geldt dat deze met toestemming mogen worden gedeeld, op voorwaarde dat dit ongewijzigd gebeurt en dat Vicky Heijns bij het delen als maker wordt benoemd en er wordt verwezen naar de website van Vicky Heijns.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Vicky Heijns is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de coaching, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Vicky Heijns van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd.
 2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door genoemde tekortkomingen is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. Eventuele aanspraken van de klant in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend.
 4. Vicky Heijns is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade die de klant lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens het gebruik van door Vicky Heijns geleverde zaken en/of diensten. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Artikel 11 Toepasselijk recht

 1. Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.